семейство

За Mammi.bg: Спестявания и инвестиции на името на детето – добра идея ли е това?

Често се срещам с родители, които искат да спестяват за детето си. И често въпросът е – Може ли инвестицията да е на името на детето? В априлската ми публикация за Mammi.bg разказвам именно за тези възможности и представям някои особености и ограничения, с които родителите е добре да се запознаят, преди да решат дали спестяванията ЗА детето да бъдат НА детето.

Всеки родител мечтае да даде добър старт на детето си. И стабилна финансова основа за неговото спокойно и успешно бъдеще. Още от невръстната му възраст започваме да мислим как ще спестим за доброто му образование, за първото му жилище, за подкрепа в старта на неговата кариера и семейство.

Баби и дядовци, роднини и приятели често предпочитат вместо поредната играчка, да дадат на семейството при повод сума пари, която то да използва за детето, както прецени. И нерядко настояват тези суми да даряват по сметки директно на името на детето, за да са сигурни къде отиват средствата.

Да, има такива възможности. Детските спестовни или инвестиционни сметки са избор на много родители, решили да задéлят периодично за бъдещето на детето си. Такъв тип сметки обаче имат редица ограничения, които трябва да се имат предвид и бих препоръчала на родителите внимателно да проучат всички възможности и ограничения, преди да решат да направят инвестиция или спестяване на името на детето. В общия случай спестяването е по-удачно да остане собственост на възрастния.

Малолетни и непълнолетни лица могат да притежават имущество – недвижим имот, спестовна сметка, финансови инструменти, движими вещи и моторни превозни средства. Най-често детето придобива такива активи чрез дарение или унаследяване. До навършване на пълнолетие детето-собственик се представлява от своите родители или настойници, които управляват имуществото в негов интерес и от негово име подписват документи, получават информация, имат задължение да обслужват данъци и други разходи около активите.

Банков спестовен влог

Почти всички търговски банки у нас предлагат детски спестовни сметки. По своята същност това са депозитни сметки с годишна лихва. Удобството е, че всеки може да внася по тази сметка директно на името на детето. Така от спестовната дисциплина на родителите и щедростта на роднините детето може постепенно да натрупа добро състояние, което да му послужи след години.

Негативът, поне в момента, са доста ниските лихви по такъв тип спестовни сметки. В настоящата ситуация с нулеви лихви по депозити българските банки предлагат по детските влогове годишна лихва между 0.1 и 0.3%. Това е далеч под инфлацията и на практика означава, че продуктът не съумява да съхрани стойността на спестените за детето средства в дългосрочен план.

Тегленето на суми от такава спестовна сметка може да се стане само след разрешение на районния съд, за което ще стане дума по-долу.

Спестовните сметки не бива да се бъркат с детските дебитни карти, които са създадени като разплащателно средство и при които договорът се сключва от родителя.

прасенце касичка

Инвестиция на името на детето

На името на детето няма пречка да бъде закупен или дарен и финансов инструмент, подходящ за непрофесионални инвеститори. Например, акции, договорни фондове, борсово търгувани фондове.

С оглед на ниските банкови лихви някои родители се насочват именно към тази възможност – чрез инвестиционен посредник или управляващо дружество да подберат подходящ фонд, друг инструмент или структуриран инвестиционен продукт, чрез който да могат да натрупват спестявания и доходност за бъдещето на детето.

Специфичното отново е възможността за продажба и теглене. Продажба на какъвто и да било актив, който е собственост на детето, се явява разпореждане и може да стане само с изричното разрешение на Районния съд. Това означава, че не е възможно бърза и навременна реакция, каквато се изисква при търговията с акции, например.

Ето защо, ако се спрете на варианта инвестиция във финансови инструменти на името на детето, е добре да помислите за инвестиция в активи, при които дългосрочното държане без промяна на стратегията е работещ вариант. Например, широко диверсифицирани борсово търгувани фондвое, следващи движението на някои от най-големите индекси на световните борси. Или големи и стабилни компании с добра дивидентна доходност, които бихте искали да имате в портфолиото си от активи и в следващите 10-15 години. Друг вариант е насочване към активно управлявани фондове или структурирани продукти, където портфолио мениджъри непрекъснато следят позициите и спрямо икономическата и пазарна ситуация се стремят да постигат добри резултати за фонда година след година.

Също така, насочвайки се към инвестиция на името на дете на 3 или 5 години, е много важно финансовата институция, с която ще работим (било то банка или управляващо дружество) да е стабилна, с добра репутация и сериозна структура, за да сме спокойни, че ще бъде в добро финансово здраве и след 13-15 години, когато детето ще навърши пълнолетие и ще може самó да се разпорежда.

И все пак, ако ни се наложи да теглим?

Ще си кажете – ама как така, аз внасям средствата, а после трябва да питам Районния съд дали може да изтегля от парите на собственото си дете?

Да, защото целта е да бъдат защитени интересите на детето. Придобиването на имущество на негово име може да се случи по различни начини – най-често чрез дарение (парични подаръци) от страна на родители и близки или при наследяване от починал близък роднина. Независимо от начина, по който детето се е сдобило с тази собственост, тя вече е негова и неприкосновена. И тъй като мотивите на родителя или настойника могат не винаги да обслужват преките интереси на детето-собственик или пък да увреждат неговото бъдеще, съдът има ролята да прецени.

Ако желаете във всеки един момент да може да се разпореждате с активите за детето – по-добре е да предпочетете спестовна или инвестиционна сметка, наречена за него, но собственост на родителя.

Какво означава решение на съда за разпореждане с активите на детето?

Тегленето на суми от влог на дете, както и продажбата на финансов актив, недвижим имот и пр., собственост на дете, се допуска само с разрешение от Районния съд по настоящия адрес на детето. Пред съда се подава молба от страна на законния представител (родител, настойник, попечител), в която се описват конкретните нужди и причина за исканото теглене, както и неговият размер. Ако детето е навършило 14 години, тази молба се подписва лично от него, а родителят удостоверява своето съгласие.

По молбата се образува дело, в което съдът разглежда представената информация, за да се увери, че исканото теглене или сделка е в интерес на детето или обслужва неотложни негови нужди. При по-големи суми за теглене (напр. над 500 лв.), съдът често изисква становище и от териториалната дирекция за Социално подпомагане, за да се потвърди дали са налице описаните нужди на детето, дали разпореждането би било в негов интерес. Съдът няма ангажимент да проверява след това дали парите са изразходвани по исканото направление – становището на социалните експерти е своеобразният механизъм за предварителен контрол.

деца

За какво съдът би разрешил теглене на средства от детска сметка?

Тук няма универсален отговор. Разглежда се всеки индивидуален случай и конкретните обстоятелства. Срещала съм решения на съда да одобри теглене за ремонт на деткса стая, за покупка на дрехи и обувки за детето, за лечение на детето. Ако искаме обаче средства за лечение на друг близък в семейството или за спешен ремонт на автомобила на родителите, например, е твърде вероятно искането да бъде отхвърлено като увреждащо интересите на детето-собственик на имуществото.

В случай че районният съд отхвърли молбата за теглене или продажба, родителят може да обжалва това решение пред съответния окръжен съд.

Звучи твърде сложно, защо изобщо за правя спестовна или инвестиционна сметка на името на детето?

В общия случай именно поради тази липса на гъвкавост за семейството препоръчвам спестяванията за детето да не се регистрират на името на детето. И все пак, има някои специални ситуации, в които може да се окаже подходящо непълнолетен да е титуляр на инвестиционна или спестовна сметка:

  1. Ако има рискове за бъдещи претенции към имуществото на родителя/ите. Ако родителите имат заеми, които обслужват трудно и пресрочват, имат кредитори, които търсят да си съберат вземанията по съдебен или друг път – наличието на отделна сметка на името на детето би могло да защити неговите интереси и спестявания.
  2. За защита на интересите на едно от децата при наличие на деца от различни бракове. При смърт на родител неговите деца по закон получават равна по размер част от имуществото му. Ако родителят желае да насочи конкретен ресурс към едно от децата, би могъл да го направи чрез спестовна или инвестиционна сметка на негово име. Имала съм ситуации, в които втората съпруга настоява за откриване на инвестиционна сметка на името на общото дете, за да е спокойна, че още приживе бащата е осигурил някакво състояние за него, което ще остане незасегнато от евентуални имуществени спорове с останалите деца от предишен брак.
  3. С образователна цел. Това е подход, особено приложим при тийнейджъри, които имат няколко години до пълнолетие. Родителите избират да създадат спестовна или инвестиционна сметка на името на самото дете, за да го насърчат да спестява, да му помогнат да се ориентира в различните финансови продукти, като оставят на него ангажимента да следи извлеченията по своите инвестиции и спестявания. Налице е безопасността от необмислени действия от страна на детето, тъй като то не може да изтегли средства от този тип сметки. В същото време хоризонтът до пълнолетие не е толкова плашещо дълъг и семейството може да е по-спокойно, че няма да се появи необходимост от теглене в този период.

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*