Общи условия Instagram игра, април 2022

Условия за провеждане на игра с награди от The Little Chief в INSTAGRAM, април 2022

Образователни карти финансова грамотност

I. ОРГАНИЗАТОРИ

Настоящата игра (ИГРАТА) се организира от The Little Chief на територията на Instagram.

С участието си в ИГРАТА физическите лица се съгласяват с изложените по-долу Условия за провеждане на играта (ПРАВИЛА) и се задължават да ги спазват.

ПРАВИЛАТА се прилагат за целия период на провеждане на ИГРАТА във вида, в който са публикувани в блога www.thelittlechef.bg тук. Организаторите си запазват правото да променят и допълват ПРАВИЛАТА по всяко време в периода на провеждане на ИГРАТА, като промените и допълненията влизат в сила с публикуването им в блога www.thelittlechef.bg, с което участниците се считат за уведомени.

II. СРОК НА ИГРАТА

Играта стартира на 5.04.2022 г. и приключва в 23:59 часа на 15.04.2022 г.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В ИГРАТА имат право да участват физически лица с местоживеене или временно пребиваване на територията на Република България. В ИГРАТА нямат право да участват авторите на блога The Little Chef, служители на издателство Carrot, както и преки техни роднини. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

За да се счита заявката за участие за валидна, всеки желаещ да се включи в ИГРАТА е необходимо в рамките на срока на играта да направи следните три стъпки:

  1. Да хареса Instagram профила на The Little Chief
  2. Да отбележи двама свои приятели в коментар под поста на ИГРАТА на Instagram профила на The Little Chief и споделите защо е важна финансовата грамотност за децата.

V. НАГРАДИ

В ИГРАТА ще бъде обявен един победител, избран на случаен принцип чрез жребий.

Наградата представлява: 1 бр. образователен комплект “Финансова грамотност” на издателство Carrot.

Не се допуска размяна на награда за паричната й равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

Тегленето на победителя в ИГРАТА ще бъде направено чрез жребий, излъчен в Instagram профила на The Little Chief на 16.04.2022 г. между 10:00 и 21:00 часа.

Награда може да получи единствено участник, отговарящ на условията от Раздел III. и изпълнил всички условия от Раздел IV. от настоящите ПРАВИЛА. В случай че участието на спечелилия Участник в нарушение на настоящите ПРАВИЛА бъде установено по-късно, този участник губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил, следва да я върне на Организаторите на ИГРАТА или да заплати левовата й равностойност.

Наградата ще бъде изпратена на печелившия участник по куриер до посочен от него адрес в рамките на Република България, в рамките на 10 работни дни от съобщаване на желания адрес. Куриерските услуги за изпращане на наградата до адрес в рамките на Република България са за сметка на организаторите на играта.

В случай че спечелилият участник не предостави адрес за доставка в рамките на 10 дни от обявяване на печелившия, той губи правото си да получи спечелената награда, а Организаторите си запазват правото да изтеглят друг победител на негово място.

Ако наградата не може да бъде предоставена на спечелилия Участник по причини, независещи от Организаторите на ИГРАТА, или спечелилият откаже получаването на наградата, то той губи правото си да получи спечелената награда.

VI. ОТГОВОРНОСТ

Организаторите на ИГРАТА не носят отговорност за участия, извършени от лица, които не отговарят на условията за участие или са участвали в нарушение на настоящите ПРАВИЛА.

Организаторите не поемат никакви допълнителни ангажименти към Участниците в ИГРАТА, освен изрично посочените в настоящите ПРАВИЛА. Организаторите нямат задължение да водят кореспонденция относно претенции за участие в ИГРАТА, предявени след края на срока й, нито относно претенции за получаване на награда, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите ПРАВИЛА.

Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват или забавят получаването на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия, наложени ограничения в придвижването и пътуването и др.).

Играта не е спонсорирана от трети лица. Наградата в играта е осигурена от ОРГАНИЗАТОРИТЕ. Играта не е спонсорирана, подкрепяна или промотирана от Instagram, на чиято територия се организира. Instagram не носи никаква отговорност по отношение на организацията на играта, настоящите правила и наградата.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

Включвайки се в настоящата ИГРА, участниците предоставят доброволно личните си данни и дават съгласието си те да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Организаторите за цели, свързани с ИГРАТА и/или разпространението на наградата. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

С участието си в настоящата ИГРА Участниците се считат информирани и потвърждават, че са запознати с целта и средствата на обработка на личните им данни; с доброволния характер на предоставянето на данните; с правото на достъп и на коригиране на събраните данни; с правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; с правото им да поискат личните им данни да бъдат изтрити. Участниците могат да упражнят правата си съгласно предходното изречение, като изпратят писмено искане до Организаторите на ИГРАТА чрез email thelittlechef.bg (at) gmail.com.

С участието си в ИГРАТА Участниците дават изричното си съгласие в случай на получаване на награда техните имена, снимка или други лични данни да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, фото или видео материали от Организаторите, като на участниците не се дължи заплащане за това.

Организаторите на ИГРАТА не носят отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни на Участниците от трети лица.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторите имат право по своя преценка да прекратят ИГРАТА по всяко време (включително след края й), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на ПРАВИЛАТА или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на ИГРАТА се обявява по реда, посочен в Раздел I по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в ИГРАТА. Организаторите не носят отговорност за понесени загуби или пропуснати от ползи, резултат от такова прекратяване на ИГРАТА.